13.06.2024
Новини

Съдът отведе вещо лице по делото за мръсния въздух в София

Причината е наличие на обстоятелства, които внасят съмнение за обективността на изготвената екологична експертиза

По време на последното заседание, проведеното на 17 февруари, заведено срещу Столична община за качеството на атмосферния въздух, представителите на нашата група, отправиха искане за отвод на едно от двете вещи лица, изготвили експертни заключения имащи отношение към изясняване на фактическата страна за качеството на атмосферния въздух по показател ФПЧ. Съдия Албена Ботева прецени искането за основателно и отведе вещото лице доц. д-р Нели Громкова.

Доц. д-р Громкова е в конфликт на интереси, защото е била част от работния колектив на Програмата за намаляване нивата на замърсителите на територията на СО и управление на качеството на атмосферния въздух в периода 2011-2014. Към програмата са разработени планове за действие по съответните замърсители, което да доведе до достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух в общината. Това предизвиква основателни съмнения за обективността на изготвеното експертно заключение.

Според нас експертът неправилно твърди, че „прогнозирането на количеството на намалени емисии от даден източник чрез прилагането на една конкретна мярка е практически невъзможно“. Това аналогично означава, че ако се планира подмяната на 1000 печки в един столичен квартал, не би могло да се каже с колко приблизително ще намалеят емисиите. По този начин възниква въпросът ако не е ясно с колко биха намалели емисиите от конкретни мерки, как е възможно да се изберат мерки за постигане нормите за чист въздух?! С това експертизата е и в противоречие на публикувани от МОСВ методики за избор на мерки и изготвяне и оценка на ПКАВ.
Другото вещо лице, представило съдебно-техническа експертиза е доц. д-р Георги Гаджев, научен съветник в Национален институт по геофизика, геодезия и география към БАН. В своето експертно решение той потвърждава, че е възможно да бъде прогнозирано замърсяване за следващите няколко дни (един или два). Ние смятаме, че това е достатъчно основание, за да се вземат адекватни действия по информиране на гражданите за нивото на замърсяване, както и мерки за опазване здравето на населението.

Преди назначаване на дата за следващото заседание съдия Албена Ботева попита двете страни дали имат желание за постигане на споразумение. Ние сме единодушни, че това е възможно само и единствено при положение, че СО може да даде достатъчно гаранции за постигане на нормите за качество на атмосферния въздух.

Бихме искали да отправим призив към широката общественост и експерти по темата, които могат да вземат отношение по твърденията в съдебно-техническите експертизи. Заключението, изготвено от доц. д-р Нели Громкова е на разположение тук, а това на доц. д-р Георги Гаджев – тук.

Христо Илиев

Завършил Европеистика в СУ и Териториално развитие в Мадрид. Съосновател на Спаси София през 2015г. и отговарящ за инициативите за по-чист въздух в София, част от които е и делото заведено през май 2017г. срещу Столичната община в партньорство с Асоциация Диабет тип II, За земята и Център за независим живот.