13.06.2024
Новини

Уведомление за присъединяване на граждани в колективния иск

Във връзка с определение на СГС, I ГО, I-20 състав от 12.07.2018 г. по дело 6614/2017 на основание чл. 383 във връзка с чл. 379  и чл. 382 от ГПК сдружение „За Земята – достъп до правосъдие“, фондация „Спаси България“, сдружение „Асоциация Диабет тип 2“, сдружение „Център за независим живот“, Христо Илков Христев, Димо Георгиев Господинов и Иван Георгиев Велов (наричани за краткост „Група Чист въздух“) Уведомяваме всички заинтересовани граждани, че Група Чист въздух сме предявили колективен иск срещу Столична община за неправомерното й бездействие по отношение на задълженията й за управление и контрол на дейностите по качеството на атмосферния въздух над нейната територия за периода от 01.01.2015 г. поне до 29.05.2017 г., които са довели до замърсяване на въздуха в София.

Увeдомяваме ви, че ако отговаряте на условията, посочени по-долу, до 01.10.2018 г. можете да заявите пред Софийски градски съд I ГО, I-20 състав по дело 6614/2017, че желаете да вземете участие в процеса или че ще осъществите защитата си самостоятелно в отделен процес по общия ред.

Лицата, които могат да се присъединят към процеса са всички заинтересовани физически лица, които за периода от 01.01.2015 г. до 29.05.2017г. отговарят на едно от следните условия:

  • са живущи на територията на Столична община* по настоящ или постоянен адрес, съгласно ЗГР;
  • са работещи –  по трудов договор, акт за назначаване или регистрирано място на извършване на дейност (в качеството си на самонаети или самоосигуряващи се лица), както и всякакво друго основание, което е свързано с траен работен ангажимент на територията на Столична община*;
  • са учащи в начално, основно, средно, полу-висше или друго образование в редовна форма в учебно заведение на територията на Столична община*

*Столична община – съгласно административно-териториалното делене в Република България.

Ивайло Попов

Магистър по право, работил като юрисконсулт в консултантски и търговски фирми, с опит в областта на търговското, вещното, административното, трудовото и облигационното право. От 2011 г. работи по темите храна и земеделие в екологично сдружение За Земята, а от 2012 г. е член на Управителния съвет на сдружението. Експерт по устойчиво селско стопанство, политики, свързани с ГМО, обща селскостопанска политика на ЕС и мерки за насърчаване на малки и средни земеделци.